Έκτακτο επίδομα στα 3.000 ευρώ: Θα τα δείτε άμεσα στα ΑΤΜ!

Έκτακτο επίδομα στα 3.000 ευρώ: Θα τα δείτε άμεσα στα ΑΤΜ!

Ένα νέο επίδομα έρχεται για συγκεκριμένους δικαιούχους και μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 3.000 ευρώ, που μπορούν να βρουν στα ΑΤΜ.

Αυτό το επίδομα αφορά ανέργους ηλικίας 25-29 ετών και δίνεται μέσω επιδοτούμενου προγράμματος, τη στιγμή που υπάρχει και επίδομα στα 360 ευρώ.

Το επίδομα αφορά 1.600 αποφοίτους Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000 ευρώ (200 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα).

Επίδομα 3.000 ευρώ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις
Το επιδοτούμενο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί δια ζώσης ή εξ΄ αποστάσεως από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει:

Παροχή υπηρεσιών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής (έξι συνεδρίες)
Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Το αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος ανέργων αποφοίτων ΤΠΕ 25-29 ετών περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
Διαχειριστής Δικτύων
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή απόφοιτοι Κολλεγίων/ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.